کتاب منتشر شد

متن کامل نوشتاری
نوار های گفتگو بین سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و
سازمان مجاهدین خلق ایران (سال ۱۳۵۴)

تهیه کتاب از کتاب فروشی الکترونیکی انتشارات چریکهای فدائی خلق


نوار های گفتگو بين دو سازمان چريکهای فدائی خلق ايران

و سازمان مجاهدين مارکسيست شده


آن چه در زير ملاحظه می کنيد نوار های گفتگو بين دو سازمان چريکهای فدائی خلق ايران و سازمان مجاهدين مارکسيست شده، احتمالا در سال ۱۳۵۴ می باشد که در آن رفقا حميد اشرف و بهروز ارمغانی از طرف سازمان چريکهای فدائی خلق ايران و تقی شهرام و جواد قائدی از سوی سازمان مجاهدين مارکسيست شده شرکت دارند. اين نوار ها اولين بار توسط سايت "انديشه و پيکار" منتشر شد و ما با اعتقاد به این که اين نوار ها يکی از اسناد تاريخی جنبش انقلابی خلقهای ايران و باز گو کننده بخشی از تاريخ سازمان ما می باشد، آنها را عينا به همان صورتی که در آن سايت آمده در اينجا قرار می دهیم

ما ضمن ابراز خوشحالی از انتشار نوار های مذکور لازم می دانيم به اين موضوع نيز اشاره کنيم که متاسفانه مسئولين سايت "انديشه و پيکار" اعلام نکرده اند که به چه دليل به مدت ۳۵ سال از انتشار این نوارها خود داری کرده بودند و امروز نیز که به این کار مبادرت کرده اند توضیح نداده اند که از نظر آنها چه مسائل و ضرورت هائی در شرايط کنونی انگيزه انتشار اين نوار ها شده اند، به خصوص که بايد تاکيد کنيم که چند سال پيش ما خود از يکی از مسئولين سايت "انديشه و پيکار" خواستيم که آن نوار ها را در اختيار ما بگذارند که متاسفانه آن ها از اين کار خود داری کردند

بزودی متن نوشتاری همین گفتگو ها که توسط رفقای ما از نوارهای مذکور پیاده شده برای سهولت استفاده از آنها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. در اینجا ما از این فرصت استفاده کرده و یک بار دیگر مصرانه از همه کسانی که اسنادی از سازمان چریکهای فدائی خلق ايران در اختیار دارند، می خواهیم که آنها را در اختیار عموم قرار دهند. واقعیت این است که چنان اسنادی متعلق به مردم مبارز ایران هستند و هرکس که چنین اسنادی در اختیار دارد موظف به انتشار آنها می باشد

چریکهای فدائی خلق ایران

بیست و پنجم آذر ۱۳۸۹ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۱۰


متن نوشتاری گفتگو های بين سازمان چريکهای فدائی خلق ايران و بخش مارکسيست شده سازمان مجاهدين خلق ايران در دوره سلطه رژيم وابسته به امپرياليسم توسط رفقای ما از نوارهائی پیاده شده اند که سايت "انديشه و پيکار" پس از گذشت حدود ۳۵ سال آن ها را منتشر نمود

متن های پياده شده چندين بار توسط رفقای مختلف با نوار های اصلی انطباق داده شده اند تا اطمینان حاصل شود که همسانی کامل بین آن ها موجود است، چرا که اين نوار ها يکی از اسناد با ارزش جنبش انقلابی مردم ما و همچنين بخشی از تاريخ سازمان ما می باشند و هر گونه اشتباهی می تواند بار سياسی پيدا نمايد. با اين حال لازم به تاکيد است که نوار های گفتگو سند اصلی و منبع مراجعه برای تصحيح هر ناروشنی در این نوشتار ها می باشند. اين نکته را هم بايد تذکر دهيم که معدود کلماتی که در هنگام پخش نوار ناروشن بودند را با کلمه "نامفهوم..." مشخص کرده ايم.   چنانچه این کلمات برای دوستان و رفقائی که به نوار ها گوش داده اند ، قابل تشخیص هستند میتوانند برای تکمیل کار، آن ها را با ذکر دقیقه های مشخص نوار به ما اطلاع دهند

چريکهای فدائی خلق ايران

سوم دی ۱۳۸۹ برابر با ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰


نوار 1A  

  ۱


نوار 1B  

  ۲


نوار 1C  

  ۳


نوار 1D  

  ۴


نوار 2A  

  ۵


نوار 2B  

  ۶


نوار 2C  

  ۷


نوار 2D  

  ۸


نوار 3A  

  ۹


نوار 3B  

۱۰


نوار 4A  

۱۱


نوار 4B  

۱۲


نوار 4C  

۱۳


نوار 5A  

۱۴


نوار 5B  

۱۵


نوار 5C  

۱۶


نوار 6A  

۱۷


نوار 6B  

۱۸


نوار 6C  

۱۹


نوار 7A  

۲۰


نوار 7B  

۲۱


نوار 7C  

۲۲


نوار 8A  

۲۳


نوار 8B  

۲۴


نوار 8C  

۲۵


نوار 9A  

۲۶


نوار 9B  

۲۷


نوار 9C  

۲۸


نوار 10A

۲۹


نوار 10B

۳۰


نوار 10C

۳۱