مصاحبه های مختلف برنامه چشم انداز از کانال تلویزیون کومه له
با رفیق فریبرز سنجری