کتاب فروشی الکترونیکی


انتشارات چریکهای فدائی خلق


برای تهیه سریع کتاب های زیر با کارت اعتبار خود از طریق
سیستم محفوظ (PayPal) روی جلد کتاب کلیک کنید


توجه: برای حفظ مسائل امنیتی ، هیچ کتابی به کشورمان پست نمی شود


هزینه کتاب و پست
مشخصات کتاب
جلد کتاب
معادل ۲۵ دلار کانادا


بررسی زمینه ضربات

سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵‏

و ناگفته‌هایی از تاریخ

چریک‌های فدایی خلق ایران

‏(۵۶۳ صفحه)‏


اشرف دهقانی
?
معادل ۲۵ دلار کانادا


هماره زندگان تاریخ


برگهایی از تاریخ

چریک های فدایی خلق


فریبرز سنجری
معادل ۲۵ دلار کانادا


شکل گیری

چریک های فدایی خلق

و نقد تاریخ جعلی


اشرف دهقانی
معادل ۲۰ دلار کانادا


بگذار برخیزد مردم بی لبخند


اشرف دهقانی
معادل ۲۰ دلار کانادا


پاره ای از تجربیات
جنگ چریکی شهری
در ایران


با مقدمه ای از چریکهای فدائی خلق ایران
معادل ۲۰ دلار کانادا


خاطراتی از یک رفیق
چریک فدائی خلق
مرضيه احمدی اسکوئی

با مقدمه ای از
رفیق اشرف دهقانی

(چاپ سوم)

معادل ۲۰ دلار کانادا


متن کامل نوشتاری

نوار های گفتگو بین سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و
سازمان مجاهدین خلق ایران (سال ۱۳۵۴)
معادل ۲۰ دلار کانادا


آذربایجان و مسئله ملّی

نویسنده رفیق شهید
علیرضا نابدل


با مقدمه ای از
رفیق اشرف دهقانی
معادل ۲۰ دلار کانادا


شورش نه ،
قدم های سنجیده در راه انقلاب

نویسنده رفیق شهید
حمید مومنی


با مقدمه ای از
رفیق اشرف دهقانی
معادل ۲۰ دلار کانادا


خاطرات یک چریک در زندان

چریک فدائی خلق
رفیق شهید یوسف زرکاری


با مقدمه ای از
رفیق اشرف دهقانی
معادل ۲۰ دلار کانادا


چریکهای فدائی خلق
و
بختک حزب توده خائن


اشرف دهقانی
معادل ۳۰ دلار کانادا
در جدال با خاموشی

تحلیلی از زندانهای جمهوری اسلامی در دهه ۶۰


اشرف دهقانی


(۷۲۹ صفحه)
معادل ۲۰ دلار کانادا
"راز" مرگ صمد...!؟

(چگونه ارتجاع مرگ مشکوک صمد را دستاویز حمله به یاران او قرار داده است)


اشرف دهقانی

با افزوده هائی جدید و
اسناد و مدارکی دیگر

(چاپ دوم)

معادل ۲۰ دلار کانادا
بذر های ماندگار

خاطراتی از مبارزات چریکهای فدائی خلق
و نقد برخی ایده ها


اشرف دهقانی
معادل ۲۰ دلار کانادا
حماسه مقاومت


اشرف دهقانی
معادل ۲۰ دلار کانادا
سرود پایداری

خاطرات مادر سنجری
(ماه منیر فرزانه)

معادل ۱۰ دلار کانادا

پیام فدائی

ویژه صمد بهرنگی

به مناسبت سی و ششمین سالگرد مرگ صمد بهرنگی

مطالعه الکترونیکی کتاب

در سایت سیاهکل


معادل ۱۰ دلار کانادا
یاد یاران یاد باد!

پای خاطرات رفیق مادر
(فاطمه سعیدی - شایگان)


(در سی امین سالگرد جان باختن فرزندان فدائی اش)

مطالعه الکترونیکی کتاب اول در سایت سیاهکل

مطالعه الکترونیکی کتاب دوم در سایت سیاهکل


هر دو کتاب چاپ
شده در یک جلد

معادل ۲۰ دلار کانادا

ضرورت مبارزه مسلحانه
و رد تئوری بقاء

رفیق امیر پرویز پویان

مبارزه مسلحانه -
هم استراتژی ،
هم تاکتیک


رفیق مسعود احمدزادهبرای مطالعه سایر انتشارات چریکهای فدائی خلق اینجا کلیک کنید

از سایت های "سیاهکل" و "اشرف دهقانی" دیدن کنید